Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı

Program Tanıtımı; Turizm sektörü, gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de istikrarlı olarak büyüyen ve gelişen önemli sektörlerden birisidir. Turizm sektörünün istikrarlı olarak büyümesi turizm gelirlerinden daha fazla pay almak isteyen ülkeler, bölgeler ve işletmeler arasında dinamik ve yoğun bir rekabetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dinamik ve yoğun rekabet ortamında turizm ürününün çeşitlendirilmesi birçok ülke, bölge veya işletme için önemli bir strateji haline gelmiştir. İnsanların sağlıklarını korumak veya sağlıklarına kavuşmak için başka bir yere seyahat etmesini ifade eden sağlık turizmi, turizmde ürün çeşitlendirme stratejisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Diğer turizm türlerine göre seyahat edenlerin ortalama harcamalarının daha yüksek olduğu, mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmeyen ve Türkiye’de de hızla büyüyen sağlık turizmi, devlet tarafından da ciddi teşviklerle desteklenmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde sağlık turizmi işletmeciliği ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü sağlık turizmini etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilmek, bir taraftan sağlık sektörü ve sağlık kuruluşları, diğer taraftan da turizm sektörü ve turizm işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı uzmanlık bilgisine sahip olmayı gerektirmektedir. Bu anlayışla oluşturulan program, Dünyada ve ülkemizdeki sağlık turizmi yönetimine ilişkin gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu programın açılma gerekçesi; Sağlık turizmini etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilecek, sağlık sektörü, sağlık kuruluşları, turizm sektörü ve turizm işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı uzmanlık bilgisine sahip olan yetişmiş insan gücünü yetiştirmektir.

Bu programın yürütülmesinde ihtiyaç duyulan akademik personel,

 

Öğr.Gör.Dr. Kudret ARMAĞAN

 

Programdan Mezun Olabilmek İçin Staj Zorunluluğu; Programdan mezun olabilmek için öğrenciler, birinci sınıfın sonunda 15 (onbeş) gün, ikinci sınıfın sonunda 15 (onbeş) gün olmak üzere toplam 30 (otuz) iş günü Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin yöremizde ve ilçemizde staj yapma imkânları bulunmaktadır. İlçemiz Belediyesi (İşlettiği Termal Tesislerinde) bu ve benzeri konularda her türlü yardımı yapacağını taahhüt etmiştir. Ayrıca program öğrencileri stajlarını ilçe dışında başka işletmelerde de rahatlıkla yapabilme imkânına sahiptirler.

 

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi

1. YARIYIL

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

AKTS

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

0

2

Türk Dili I

Z

2

0

2

Yabancı Dil I

Z

2

0

2

Sağlık Turizmi Ekonomisi

Z

3

0

5

Sağlık Turizmi Pazarlaması

Z

3

0

5

Temel Bilgi Teknolojileri

Z

3

0

4

Davranış Bilimleri

Z

3

0

5

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Z

3

0

5

TOPLAM

 

21

0

30

 

2. YARIYIL

DERS ADI 

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

AKTS

Kariyer Planlaması Z 2 0 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

2

Türk Dili II

Z

2

0

2

Yabancı Dil II

Z

2

0

2

Sağlık Kurumları Yönetimi

Z

3

0

5

Tıbbı Terminoloji

Z

3

0

5

Biyoistatistik

Z

3

0

4

Genel Muhasebe

Z

3

0

5

İletişim

Z

3

0

5

TOPLAM

 

23

0

32

3. YARIYIL

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

AKTS

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Z

3

0

5

Sağlık Bilgi Sistemleri

Z

3

0

5

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Z

3

0

4

GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU

S

12

0

16

TOPLAM

 

21

0

30

SEÇMELİ DERSLER

 DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

AKTS

Müşteri İlişkileri Yönetimi

S

3

0

4

Büro Yönetimi ve Ergonomi

S

3

0

4

Sağlık Kurumlarında Konaklama Hizmetleri

S

3

0

4

Mesleki Çalışma ve Seminer - I

S

3

0

4

Halkla İlişkiler

S

3

0

4

Sigortacılığa Giriş

S

3

0

4

İş Sağlığı ve Güvenliği

S

3

0

4

Kariyer Yönetimi

S

3

0

4

Mesleki İngilizce - I

S

3

0

4

4. YARIYIL

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

AKTS

Toplam Kalite Yönetimi

Z

3

0

3

Performans ve Ücret Yönetimi

Z

3

0

4

Stratejik Yönetim

Z

3

0

3

Staj (Endüstriye Dayalı Eğitim)

Z

0

0

4

BAHAR SEÇMELİ DERS GRUBU

S

12

0

16

TOPLAM

 

21

0

30

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

AKTS

Meslek Etiği

S

3

0

4

Mesleki Çalışma ve Seminer - II

S

3

0

4

Tıbbı Sekreterlik

S

3

0

4

Örgütsel Davranış

S

3

0

4

Mesleki İngilizce - II

S

3

0

4

Maliyet Muhasebesi

S

3

0

4

Girişimcilik

S

3

0

4

Sosyal Güvenlik Sistemi

S

3

0

4

Hastane Yönetimi

S

3

0

4

Hizmet Pazarlaması

S

3

0

4


T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  1. SINIF GÜZ YARIYILI

 

Sağlık Turizmi Ekonomisi;

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlık turizm endüstrisinin ulusal ve uluslararası ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini analiz ederek, sağlık turizmin temel ekonomik konu ve sorunlarına yanıt verecek bilgiler edinmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında, Sağlık turizm ekonomisi ile ilgili temel kavramlar, turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel sonuçları (turizm ve kalkınma ilişkisi) sağlık turizm talebi, turizm arzı, turizmde piyasa tipleri ve fiyat oluşumu, sağlık turizmde yabancı sermaye ve çokuluslu işletmelerin rolü ve sağlık turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri konularına yer verilmektedir.

 

Sağlık Turizmi Pazarlaması;

 

Bu dersin amacı, pazarlama temellerini ve pazarlama sürecini, Sağlık Turizminde pazarlamanın önemi, sağlık turizminde pazarlama programını etkileyen çevresel faktörleri, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmasını, pazar çeşitlerini, pazar bölümlemeyi, konumlandırmayı ve hedef pazar seçimi ve pazarlamada etiğin rolünü anlamaktır. Pazarlama kavramı, gelişimi, pazarlama ve çevre arasındaki ilişkiler. Sağlık turizminde pazarlama kavramı, pazar bölümlendirme, stratejik pazarlama planlaması, ürün geliştirme stratejileri, pazarlama karmasının sağlık turizminde uyarlanması,  konumlandırma ve hedef pazarın seçimi, pazarlama karması konularını öğrenmektir.

 

Temel Bilgi Teknolojileri;

Bu dersin genel amacı;  öğrencinin okul hayatında ihtiyacı olacak temel yetenekleri sunmak; bilgisayar karşısında rahat, güvenli hareket edebilmesini ve ağa bağlı bilgisayarlarda karşılaşılan kavramlarla teknolojileri kullanmayı öğrenmenizi sağlamaktır.

Davranış Bilimleri;

İnsan kavramı, insan özellikleri, insan ihtiyaçları hiyerarşisi, kendini tanıma, benlik bilinci, davranış bilimleri kavramı, sistem kavramı ve canlı sistemleri, davranışın nörobiyolojik kökenleri, bilinç kavramı, duyum ve algı, duygular ve heyecanlar, kişilik kavramı, kişilik özellikleri, kişilik ve gelişim dönemleri freud, erikson, piage gelişim kuramları), savunma mekanizmaları, savunma mekanizmaları çeşitleri,  savunma mekanizmalarının görevleri, iletişim süreci, iletişim teknikleri, sözlü ve sözsüz iletişim,  aktif dinleme, iletişimi engelleyen durumlar, öğrenme süreci ve öğrenme psikolojisi, toplum ve öğeleri, kültür, eğitim, çevre, tartışma (insan- kültür-çevre etkileşimi), stres ve stresle baş etme, kriz ve krize müdahale, öfke,  öfkenin dışa vurumu ve öfkeye yapıcı yaklaşım konuları işlenecektir.

 

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

 

Bu ders ile öğrenciye Sağlık turizmi İşletmeciliğinde Yatırım- Yönetim- Planlama- Kontrol kavramlarını açıklamak yeterliğini kazandırmaktır. Sağlık turizmi işletmelerinin sınıflandırılması, kuruluş yeri seçimini, uygun fiyatın tespiti, organizasyon yapısı, finansman konuları öğretilecektir.

 

 

  1. SINIF BAHAR YARIYILI

 

Sağlık Kurumları Yönetimi;

Sağlığın tanımı, sağlık değer yargıları, Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran özellikler, Sağlık arz ve talebi, Sağlık hizmetlerinin amaçları, Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, Türkiye’de genel sağlık sistemi, Gelişmiş ülkelerde genel sağlık sistemi, Sağlık teşkilatı, ulusal sağlık politikası, Sağlık hizmet birimleri ve fonksiyonları, Sağlık insan gücü planlaması, Sağlık hizmetlerinde sağlık ekibi ve yönetimi, Sağlık hizmetlerinin finansmanı, Çeşitli sağlık sistemleri, gelişmiş ülkeler ve Türkiye sağlık göstergelerinin kıyaslanması.

 

 

 

Tıbbi Terminoloji;

 

Sağlık ve hastalık ile ilgili tıbbi terimler hakkında bilgilerin verilmesi. Giriş, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; kökler, ön ekler ve son ekler; İskelet Sistemi Tıbbi Terimleri, Solunum Sistemi Tıbbi Terimler, Kardiyovasküler Sistem Tıbbi Terimleri, Kulak, Burun, Boğaz, Göz Tıbbi Terimleri, Üro-Genital Sistem Tıbbi Terimleri, Nöroloji ve Psikiyatri Tıbbi Terimleri, Gastro-İntestinal Sistem Tıbbi Terimleri, Dermatoloji Tıbbi Terimleri, Endokrinoloji Tıbbi Terimleri.

 

Biyoistatistik;

Sağlık teknikeri düzeyinde gerekli olan istatistik kayıt ve araştırmalar ile ilgili temel davranışları, beceri ve bilgilerin aktif öğrenimini sağlar. Bu dersi aldıktan sonra, öğrenci sağlık kuruluşlarında istatistik kayıtlarını tutma, kullanma ve yorumlama aynı zamanda bilimsel araştırmalarda kullanılan temel istatistiksel teknikleri kullanmayı ve yorumlamayı, elindeki verileri sunabilmeyi, hastane istatistikleri ile ilgili temel kavramları öğrenir.

 

Genel Muhasebe;

 

Bu dersin amacı; öğrencilere temel nitelikte muhasebe kavramlarını ve ilkelerini sunmaktır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne göre gelir-giderleri nasıl saptayıp kaydedeceğini, birim maliyetleri nasıl hesaplayacağını, bunların analizi yoluyla çalışmalara ışık tutacak bilgiler haline nasıl getirileceğini sunmaktadır. 

 

İletişim;

Bu dersin amacı, öğrencilerin hizmet veren sağlık kurumlarında kişilerarası iletişimin tanım ve sürecini anlamalarını sağlamanın yanı sıra kişilerarası iletişimin özellikleri, türleri ve bu türlerin iletişimdeki etkilerini kavrayabilmeleridir. Bunun yanı sıra ikna edici iletişimin özelliklerini anlamalarını sağlamayı amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

2.SINIF GÜZ YARIYILI

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi;

Bu ders öğrencilerin işletmelerdeki insan kaynakları yönetimi uygulamalarını kavramalarını, profesyonel iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri İKY uygulamaları hakkında önceden bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

 

Halkla İlişkiler;

Halkla İlişkiler ve tanıtım ilkeleri tanıtılarak, bir ürün bir marka için gerekli şartlar, hedef kitleyi etkileme ikna etme ve reklam unsurları.

 

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim;

 

Bu dersin amacı, Sağlık Kurumları İşletmelerinde finansal yönetim konusunda analiz ve yorum yeteneğinin kazandırılması. Finansal bilgi ve Finansal Bilginin Kullanım yerlerini, Finansal tablolara genel bakmayı, Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Diğer Finansal Tabloları, Finansal Analiz Türleri ve Teknikleri, Finansal Tablo Analiz Teknikleri, Finansal Analizde Özellikli Konular, Kredi Analizi, Nakit Akış Tablosu ve Analizleri konusunda bilgi sahibi olur.

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi;

Müşteri ilişkileri yönetimi süreci, müşteri istek ve ihtiyaçları, müşteri tipi ve davranışları, MİY bileşenleri, müşteri değer yönetimi.

 

Büro Yönetimi ve Ergonomi;

Büro Kavramı, Büroların Amaç ve Fonksiyonları, Büro Yönetimi, Büro Yönetiminde Planlama, Örgütleme ve Ergonomi, Koordinasyon, Yöneltme, Denetim (Kontrol Kavramı, Kalite ve Zaman Yönetimi).

 

Sağlık Kurumlarında Konaklama Hizmetleri;

Hasta memnuniyetinin artırılması için tedavi hizmetleri kalitesi yanında kat (beslenme, barınma, ısınma, temizlik, konfor vb.) hizmet kalitesi(Fiziksel Koşullar, Beslenme hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri) nin incelenmesi

 

Mesleki Çalışma ve Seminer-I;

Öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri;

 

Bilgi teknolojilerini kullanarak sağlık alanında yapılan tanı tedavi eğitim iletişim veri ve bilgi toplama veri ve bilgi işleme bilgi yönetme tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerinin incelenmesi

 

Sigortacılığa Giriş ;

Genel sağlık sigortasının kişiler bakımından uygulama alanı ile genel sağlık sigortalılığının başlangıcı bildirimi, tescili ve sona ermesi açıklanacak daha sonra genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerin kapsamı ele alınarak, genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden yararlanma şartlar, sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı ve genel sağlık sigortasına ilişkin çeşitli hükümler açıklanacaktır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği;

 İş Güvenliği’ nin Tarihsel Gelişimi, İş Güvenliğinin Önemi, Ülkemizde İş Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazalarının Nedenleri, Güvenlik kavramı ve güvenlik kuralları, Tehlike-Risk-Önlem.

 

Kariyer Yönetimi;

Yönetim, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri ve işin tanımı ve analizi.

 

Mesleki İngilizce I;

Bu dersin genel amacı; temel seviyede İngilizce alan öğrencilere, günlük iş hayatında, yurtdışından gelen yabancı turistler ile iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

 

 

 

2.SINIF BAHAR YARIYILI

 

Toplam Kalite Yönetimi ;

 

Çalışma hayatı ve iş ortamının iyileştirilip, geliştirilerek örgüt içerisinde çalışan personelin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve mutluluğunun arttırılmasını hedefleyen bir yaşam tarzını sunmaktır. Çalışanlar arasında işbirliği, uzlaşma ve etkili bir iletişimi sağlamaya yönelik bir örgüt iklimi ve kalite kültürü yaratmaktır.

 

Girişimcilik;

 Girişimciliğin önemi, girişimcilik türleri, girişimci olma nedenleri, girişimcilik aşamaları, iş fikri bulmakta kullanılan yöntemler, fizibilite, küçük işletme yöneticiliği.

 

Stratejik Yönetim;

İşlevsel düzey stratejileri politikalarının belirlenmesi, örgütsel yapı, kaynak dağılımı ve strateji bağıntısı, örgüt kültürü ve liderlik biçimi, stratejilerin değerlendirme. Strateji kavramının ve stratejik yönetimin anlamı ve iş ile işletmenin stratejik açıdan analizi

Staj: Alan bilgisi ile ilgili endüstriye dayalı uygulama yapılması.

 

Meslek Etiği;

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin tanıtımı, etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlar, sosyal sorumluluk, meslek etiğinin dayandığı temeller, etiğin tarihi, tıptaki etik değerler, eczane hizmetlerinde etik ve genel değerlendirme yapılacaktır.

Mesleki Çalışma ve Seminer-II;

Öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu uygulamalı olarak çalışması

 

Tıbbi Sekreterlik;

Sağlık ve hastalık ile ilgili tıbbi terimler hakkında bilgilerin verilmesi. Tıbbi kayıtlarla ilgili temel kavramlar, Tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, Tıbbi dokümanların gelişmesi ve Türkiye'de ve uluslararası düzeyde örgütlenmesi, Tıbbi sekreterin tanımı, önemi, görevleri, karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri, Hasta dosyalarının gizliliği, mülkiyeti, düzenlenmesi, standardizasyonu, Özetlerin Hazırlanması, Çıkış Özeti (Epikriz), Dosya Özeti, Tıbbi arşivin tanımı, Tıbbi arşiv personelinin tanımı, arşiv hizmetlerinin planlanması, Merkezi Arşiv, Hastane Yönetiminin sorumluluğu, Tıbbi arşiv personelinin görevleri, Tıbbi arşiv komitesi, Tıbbi arşivin çalışması, Tıbbi arşivin bölümleri.

 

Örgütsel Davranış;

Örgüt içinde birey ve grup davranışlarını ile örgüt kültürünü ve elemanlarının tanıtımı, Örgüt içinde çeşitli sorunların teşhisi ve başa çıkılmasına ilişkin temel süreç ve yaklaşımların tanıtımı.

 

Mesleki İngilizce – II;

 

Bu dersin genel amacı; temel seviyede İngilizce alan öğrencilere, günlük iş hayatında, yurtdışından gelen yabancı turistler ile iletişim kullanabilmelerini sağlamaktır.

 

Maliyet Muhasebesi ;

Bu dersin amacı; öğrencilere temel düzeyde maliyet muhasebesi kavram ve ilkelerini sunarak, sağlık kurumlarında uygulama yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır. Maliyet Muhasebesi ve temel kavramları, maliyet yönetimi, organizasyonu ve kayıt düzeni, sağlık kurumlarında giderlerin sınıflandırılması ve maliyet unsurlarının incelenmesi, sağlık kurumlarında maliyet hesaplama yöntemleri.

Performans ve Ücret Yönetimi;

İşletmelerin performansının analizi ve ölçümlenmesine ilişkin kavramların, tekniklerin ve yöntemlerin incelenmesi.

 

Hastane Yönetimi;

Hastanenin sağlık sistemi içindeki yeri ve önemi, Hastanelerin tanımı Hastanelerin amacı, fonksiyonları, özellikleri, sınıflandırılması veya çeşitleri, hastanelerin tarihsel akış içinde gelişimi, hastanelerin yönetsel yapısı, hastane yönetimi ve yöneticisi, hastanelerin tanı, tıbbi tedavi, mali ve teknik üniteleri, hastane çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları. Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler.

 

Hizmet Pazarlaması;

İşletmelerde hizmet kavramı, hizmet çeşitleri, hizmetin planlanması, hizmetin uygulanması, reklam faaliyetleri ve sunum konusunda bilgi sahibi olur.

 

Sosyal Güvenlik Sistemi;

Sosyal Güvenliğin Tanımı, Amaçları, İşlevleri ve Teknikleri, Sosyal Güvenlik Sistemlerin Tarihsel Gelişimi, Sosyal Güvenliğin Çağdaş İlkeleri, Kaynakları ve Finansmanı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortaları, Maluliyet, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları ile Bireysel Emeklilik Sistemi, Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde İdari Yapı, Hizmetlerin Birleştirilmesi ve Borçlanılması, Çocuklara Yönelik, Kadınlara Yönelik, Özürlülere Yönelik, Yaşlılara Yönelik, Aileye Yönelik Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler.

Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024, Cuma