Soruşturma İşlemleri Bilgi Notu

Disiplin soruşturmalarının usulüne uygun yapılması, disiplin yaptırımlarının amacına ulaşmasında önem arz etmektedir. Bu nedenle usulüne uygun disiplin soruşturmalarının yapılabilmesi ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

A- DİSİPLİN AMİRLERİ:

Her türlü disiplin soruşturmaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen “DİSİPLİN AMİRLERİ” tarafından  “Amirler ve Kurullar tarafından yapılmaktadır. Disiplin soruşturmalarında Disiplin Amirleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği üzere;

  1. Rektör, Üniversitenin (Akademik ve İdari Personelin)
  2. Dekan, Fakültenin (Akademik ve İdari Personelin)
  3. Yüksekokul Müdürü, Yüksekokulun (Akademik ve İdari Personelin)
  4. Enstitü Müdürü, Enstitünün (Akademik ve İdari Personelin)
  5. Genel Sekreter, Genel Sekreterlik Personelinin (Daire Başkanlıkları, Müdürlükler v.bİdari Personelin)
  6. Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Enstitü Sekreteri (Birimlerindeki İdari Personelin) disiplin amiridirler ve disiplin soruşturması açmaya yetkilidirler.

B-SORUŞTURMA USUL VE ESASLARI:

a) Soruşturmacı olarak görevlendirilen muhakkikin soruşturulan kişinin unvanına eş değer veya daha üst bir unvanda olmasına dikkat edilmelidir,

Örnek: Soruşturulan kişi Dr.Öğr.Üyesi ise soruşturmacı olarak görevlendirilen kişinin Dr.Öğr.Üyesi veya daha üst bir unvanda olması gerekir.

b) Soruşturmanın disiplin amirlerince bizzat yürütülmeyip bir soruşturmacı görevlendirilmesi halinde, soruşturmacıya verilen soruşturma görevinde, soruşturulacak konuların çok net bir şekilde belirtilmesi gerekir.

c) Soruşturmacı olarak görevlendirilen kişi, ifade alırken (savunma değil) önce şikayetçiden başlayıp, sonra tanıklar ve en son da hakkında soruşturma yapılanın ifadesini almalıdır.

d) Soruşturma raporları, soruşturma raporu örneği en az 2 nüsha halinde tanzim edilmelidir,

e) Soruşturmacı soruşturma esnasında ihtiyaç duyduğu belgeleri ilgili makam ve kurumlardan almalıdır.

 f) Soruşturmacı soruşturma raporunu yazarken soruşturma raporu örneğinde belirtildiği gibi soruşturma emrini, soruşturma konusunu, yapılan inceleme ve soruşturmaları belirtmeli, bunların sonucunda gerekli tahlil ve münakaşaları yaparak kanaatini belirtmeli ve bu kanaatine dayalı olarak idari yönden, disiplin yönünden ve mali yönden tekliflerini belirtmelidir.

g) Soruşturmanın tahlil, ve kanaat bölümünde hangi suçların sübuta erdiği ve hangi suçların sübuta ermediğini açıkça belirtilmelidir.

h) İfadeye başvurmak için davetiye yazıları, belge isteme yazıları, soruşturma raporu ve kapak yazılarının tarih ve sayıları soruşturmacı olarak görevlendirilen kişinin bağlı bulunduğu birimin giden evrak defterindeki tarih ve sayılardan verilmelidir.

ı) Soruşturmacı olarak görevlendirilen kişi, soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı soruşturma raporunu, dizi pusulası ve soruşturma dosyası ile birlikte bir kapak yazısı ile soruşturma emrini veren makama arz etmelidir. (Dizi pusulası, soruşturma raporu ve soruşturma dosyası kapalı bir zarf içine konularak üstüne kapak yazısı konulmalı ve hepsi birden ikinci bir büyük zarf içine konularak soruşturma emrini veren makama arz edilmelidir.)

i) Kendisine soruşturma dosyası arz edilen Disiplin Amiri, dosyadaki tekliflere katılıyor veya farklı bir ceza düşünüyor ise, 7 günden az olmamak üzere vereceği süre içinde sanığın savunmasını alıp gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra ancak ceza uygulamasına geçmelidir. (Sanığa gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.)

j) Hakkında soruşturma yapılan kişinin gelen savunması yeterli görülmez ise ancak bundan sonra disiplin amiri gerekli cezayı verir. Disiplin cezası verilir iken ceza yazısı içinde hakkında soruşturma yapılanın disiplin kuruluna, kademe durdurma cezaları için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına Rektörlük aracılığıyla itiraz etme hakkının olduğu belirtilmelidir.

k) Verilen ceza ilgiliye tebliğ-tebellüğ belgesi ile 7209 Sayılı Tebligat Yasası hükümleri çerçevesinde tebliğ edilmelidir.

l) Tamamlanan soruşturma dosyası, ilgili personel disiplin cezası ile tecziye edilmiş olsun veya olmasın, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Disiplin cezası alan personelin aldığı disiplin cezasının sıralı sicil amirlerine duyurulması, siciline ve disiplin ceza defterine işlenmesi yasal bir zorunluluktur.

C- DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR:

  1. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, ilgilinin bağlı olduğu disiplin

amiri tarafından,

  1. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, görevlinin bağlı olduğu birimdeki Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra ATAMAYA YETKİLİ AMİR (Rektör), (Yardımcı hizmetler personeli için Dekan ve Müdür) tarafından

c) Kamu görevinden çıkarma cezası, disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.

 

ÖNEMLİ

İnceleme/Soruşturma Raporunun Ekinde(Dosyada);

İncelemeciye/Soruşturmacıya Verilen İnceleme/Soruşturma Emri

Muhakkikin Yazdığı Ek Süre Talep Yazısı

Ek Süre Talebinin Uygun Görüldüğüne Dair Disiplin Amiri Oluru

Müşteki İfadeleri

Tanık İfadeleri

Sanık/Şüpheli İfadeleri

Diğer Bilgi ve Belgelerin Varsa Islak İmzalı Asılları Mutlaka Bulunmak Zorundadır.

Soruşturma süresi soruşturma emri tarihinden itibaren 2 (iki) aydır. Muhakkik bu süre içerisinde işlemi tamamlayamayacak ise, süre bitimine yakın bir zamanda inceleme ya da soruşturma emrini veren makamdan ek süre talebinde bulunacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, Salı