Yerel Yönetimler Programı

Program Tanıtımı

Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik kuruluşlardır.

Günümüzde tüm dünyada hemen hemen her alanda çok yönlü bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm süreci özellikle yönetim alanında var olan geleneksel yönetim usullerinin yetersizliğini gündeme getirmiş, bir yandan özel sektör yönetim usullerinden faydalanılırken diğer yandan işletmeler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri gibi unsurları içeren çok aktörlü yönetişim kavramını ortaya çıkarmıştır. Yönetişim kavramı ulusal ve uluslar arası platformlar yanında yerel yönetimler üzerinde de etkisini kaçınılmaz olarak hissettirmiştir. Bu çerçevede yerel yönetimlerde kendini yenileme çabası içine girmiş ve karar sürecinde geniş bir katılımı sağlamaya yönelik olarak ‘yerel yönetişim’ ağırlık kazanmaya başlamıştır. Günümüzde geçmişe nazaran merkezi yönetimler ve yerel yönetimler arasında genel bir uzlaşının olduğunu hatta yetki ve sorumluluk paylaşımında geçmişten gelen merkezin egemenliğinin azalarak yerel yönetimlerin daha çok ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu nedenle yerel yönetimler yerel politikaların oluşumunda, yerelin kalkınmasında gerek merkezle ve özel sektörle gerekse diğer aktörlerle (kalkınma ajanslarıi sivil toplum ögütleri v.b.) işbirliği projelerine hız vermektedir. Bunun yanısıra Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Büyükşehir Belediye, Belediye ve İl Özel İdaresi Kanunlarında yapılan önemli değişiklikler ile söz konusu yerel yönetim birimlerinin güçlendirilmesi, görev ve yetkilerinin genişletilmesi çok önemli bir aşamayı oluşturmuştur.

Yerel yönetimlerin bu denli önem kazanması kaçınılmaz olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının da önemini arttırmıştır. Ülkemizde öteden beri yerel yönetimlerde nitelikli, yetişmiş uzman personel istihdam edilememesi sorunu günümüzde hızla çözülmeye çalışılmaktadır. Nitekim bu alandaki ihtiyacın özellikle üniversitelerin Kamu Yönetimi ve özellikle Yerel Yönetimler bölümleri tarafından karşılanması mümkün olacaktır.

2012-2013 akademik yılında eğitime başlayacak olan Yerel Yönetimler bölümümüz özellikle tercih edenleri geleceğe dönük, yönetim becerilerine sahip, ülke gerçeklerini bilen uzmanlar olarak yetiştirirken, küreselleşirken yerelin önceliklerini dikkate almayı öğreten bir eğitim anlayışı sunacaktır.

Öğretim Elemanı Durumu (Derse Giren Öğretim Elemanları)

  • Öğr.Gör. Mehmet KAYGUSUZ
  • Öğr.Gör. Ozan YETKİN
  • Öğr.Gör. Mehmet Serkan ÖZTEKİN

Bölümümüzde dersler, alanında gerek iş gerekse doktora eğitimi ile tecrübe kazanmış öğretim elemanları tarafından verilecektir.

Öğrenciye Sağlanan Olanaklar

Programın derslerinin yürütülebilmesi için yüksekokulumuzda 25 adet sınıf mevcuttur. Her bir sınıf 72 metrekare alanına sahiptir. Her bir sınıf 60 öğrenci kapasitesine sahip olup, 6 sınıfta projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 72 metrekare büyüklüğünde ve aynı zamanda 30’ar öğrencinin eğitim alabileceği 4 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Buna ilave olarak 130 metrekare büyüklüğünde ve 125 öğrencinin yararlanabildiği 2 adet amfi mevcuttur.

Programımızda eğitim gören öğrenciler için özellikle Dumlupınar Üniversitesi ve yakın üniversitelerin (Uşak, Uludağ, Celal Bayar Üniversiteleri) Kamu Yönetimi bölümlerine, Zafer Kalkınma Ajansına, Simav ve Kütahya Belediyelerine, Kütahya İl Özel İdaresine inceleme/araştırma gezileri düzenlenecektir. Ayrıca öğrencilerin periyodik olarak Simav Belediyesi meclis toplantılarına katılması sağlanacaktır. Yakın üniversitelerin ve yerel yönetimlerin düzenlediği sempozyum, kongre ve panellere katılımlar gerçekleştirilecektir.

Kaliteli eğitim hedefimizin yanında Yüksekokulumuz kampüsü yanında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Simav Yurt Müdürlüğüne bağlı 500 kişilik kız ve erkek yurdunun , yine kampüs etrafında çok sayıda TOKİ konutlarının bulunması nedeniyle ulaşım ve barınma konusunda öğrencilerimizin bir sıkıntı yaşamayacağı bilinmelidir.

Yatay ve Dikey Geçiş Olanakları

Programdan diğer üniversitelerin Yerel Yönetimler Programlarına yatay geçiş yapılabileceği gibi Dikey Geçiş Sınavı ile, çeşitli fakültelerin, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapılabilmektedir.

Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

Öğrencilerimiz 4 yarıyıldan oluşan eğitimlerini asgari 30 günlük kurum stajları ile tamamlayarak programdan mezun olacaklardır.

Yerel Yönetimler programımızda Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim alanında uzmanlık derslerinin yanısıra işletmecilik, yöneticilik, muhasebe ve bilgisayar eğitimi verilmektedir. Bu bakımdan çok yönlü bir eğitimden geçmiş bireyler olarak mezun olan öğrencilerimiz kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri, özellikle bu kurumlarla iş yapanlar (kalkınma ajansları, sanayi ve ticaret odaları, dernek, vakıf, kooperatifler, sivil toplum örgütleri) başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör işletmelerinde yönetici/yönetici adayı olarak rahatlıkla iş imkanı bulabileceklerdir.

Yerel Yönetimler Programı Ders Planı İçin Tıklayınız

Yerel Yönetimler Programı Ders İçerikleri  İçin Tıklayınız


 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, Cuma